Obchodné podmienky

Údaje o firme:
 
 
Názov firmy
(prevádzkovateľ CremeChic):
ALDENTE, spol. s.r.o.
Sídlo firmy: 29.augusta, Bratislava
Prevádzkareň: OC Central, Metodova (predajňa)
  Aupark, Eisteinova 18, Bratislava
IČO: 35882841
 

 

Zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I. oddiel: sro, vložka č.  31422/B.

 

(ďalej len Predávajúci)

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava


čl. 1 - Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet na internetových stránkach www.cremechic.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci)
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 6. Proces elektronického objednania tovaru a aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.cremechic.sk.

 

čl. 2 - Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.cremechic.sk. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
- Objednanom tovare a jeho cene
- Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
- spôsob prevzatia objednaného tovaru.

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednavky@cremechic.sk.
 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, teda meno a priezvisko, bydlisko, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
  2. Kód objednávaného tovaru podľa ponuky alebo tiež jeho popis;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta prevzatia tovaru Kupujúcim je v prevádzkarni OC Central, Metodova 6, Bratislava a v prevádzkarni Aupark, Einsteinova 18, Bratislava;
  5. Okamih dodania tovaru (deň), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


čl. 3 - Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.čl. 4 - Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cremechic.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cremechic.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. 


čl. 5 - Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti pri prebratí tovaru.
 2. Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 50 EUR zálohovú platbu vopred vo výške 50 percent kúpnej sumy. Kupujúci poukáže dlžnú sumu na účet v Tatrabanke: 2627844855/1100, IBAN: SK33 1100 0000 002627844855 a ako variabilný symbol uvedie číslo elektronickej objednávky. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni  spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po splnení podmienky o úhrade a pripísaní dlžnej sumy na účet Predávajúceho.


čl. 6 - Prevzatie tovaru

 1. Spôsob odovzdania tovaru je osobný odber v prevádzke CremeChic v OC Central a v Auparku.
 2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť Predávajúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


čl. 7 - Termín dodania

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.


čl. 8 - Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Od okamihu, keď sa objednávka stala záväznou (po obojstrannom potvrdení) má Kupujúci právo bezplatne  stornovať objednávku najneskôr 48 hodín pred dodaním objednaného tovaru. Pri stornovaní do 24 hodín pred dodaním objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť 50 percent z ceny objednaného tovaru (zálohovú platbu si ponecháva predávajúci)  Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej dodaním z dôvodu vyššej moci (výpadky energií, ochorenia zamestnancov a pod.) V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a poskytne Kupujúcemu primerané odškodnenie. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená.


čl. 9 - Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní.
 2. Kupujúcemu priložený pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne reklamovaný tovar, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov - pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


čl. 10 - Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

Copyright 2014-2018 Bencik Culinary Group

Created by Adbee

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×